Regulamin

Regulamin portalu photoadventure.pl


Art. 1.


1. Właścicielem portalu photoadventure.pl jest Dom Wydawniczy ALTER zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych Urzędu M. St. Warszawy pod numerem 212616. Portal photoadventure.pl należy traktować jak gościnny dom. Serdecznie wita wszystkich przybyłych ale prosimy, aby użytkownicy traktowali to miejsce tak, jak należy zachowywać się będąc goszczonym w obcym domu.
2. Portal photoadventure.pl jest serwisem zajmującym się fotografią podróżniczą, którego głównymi elementami są forum oraz galeria zdjęć.
3. Portal photoadventure.pl jest ogólnie dostępnym, warunkiem korzystania z niego jest zarejestrowanie się jako użytkownik.
4. Korzystanie z portalu nie jest związane z żadnymi opłatami od osób fizycznych zarejestrowanych jako użytkownicy.
5. Właściciel portalu oraz wyznaczeni przez niego moderatorzy i administratorzy mają prawo do odmowy rejestracji jak i wyrejestrowywania użytkowników bez konieczności podawania przyczyn.
6. W chwili rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w procesie rejestracji.
7. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Forum Photoadventure.pl oraz do zapewnienia, by oferowane przez Forum Photoadventure.pl usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników.


Art. 2. Galeria1. Zdjęcia w galerii może umieszczać każdy użytkownik, który założy i aktywuje konto.
2. Komentarze do zdjęć mogą dodawać wszyscy użytkownicy, którzy założyli i aktywowali konto.
3. Użytkownicy portalu mogą zamieszczać jedynie zdjęcia własnego autorstwa, do których posiadają prawa autorskie.
4. Prowadzący Portal nie odpowiadają za wady prawne zdjęć.
5. Autorzy zdjęć umieszczając swoje prace w galerii wyrażają zgodę na ich publikację w ramach portalu photoadventure.pl on-line, off-line oraz w materiałach promocyjnych portalu. Zgoda ta nie narusza pełnych praw autorskich i majątkowych.
6. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób (również niekomercyjny) zdjęć publikowanych w galerii, poza określonymi w ust. 5., wymaga uzyskania pisemnej zgody autora zdjęcia lub właściciela czy też dysponenta praw autorskich
7. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, niezgodnych z powszechnie akceptowanymi normami etycznymi.
8. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich a zwłaszcza prawa do ochrony wizerunku określonego w art. 81 ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293).
9. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zdjęcia. W przypadku powzięcia przez administratora informacji o naruszeniu ww. praw może on usunąć zdjęcie z galerii.
10. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, faszystowskich, niezgodnych z polskim prawem oraz powszechnie akceptowanymi normami etycznymi. Komentarze nie mogą mieć charakteru odwetowego. Komentarze nie mogą mieć charakteru zaczepnego.
11. Autorzy zdjęć mają prawo do modyfikacji tytułu oraz opisu zdjęcia, mogą zmienić kategorię, w której prezentowane jest zdjęcie (kontakt z moderatorem lub administratorem) oraz mają możliwość definitywnego usunięcia zdjęcia wraz z jego komentarzami oraz ocenami z galerii.
12. Wprowadzenie modyfikacji do zdjęcia oznacza konieczność publikacji go jako nowej pracy oraz ewentualnego usunięcia jego poprzedniej wersji.
13. Autorzy mają możliwość umieszczenia w galerii w sumie 500 zdjęć bez limitów czasowych. Zdjęcia mają mieć charakter fotografii turystycznej. Zdjęcia o innym charakterze mogą być z galerii usuwane.
14. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
15. Rezygnacja z posiadania konta i jego skasowanie przez administratorów nie jest równoznaczne z usunięciem prac z galerii - prosimy o samodzielne usunięcie zdjęć z galerii przed zlikwidowaniem konta.
16. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęć oraz komentarzy niezgodnych z regulaminem lub bardzo złych technicznie. W razie nagminnego łamania regulaminu galerii, forum lub portalu konto użytkownika może zostać usunięte, a dostęp do portalu ograniczony.
17. Administratorzy mają możliwość zmiany kategorii, w której prezentowane jest zdjęcie.
18. Okresowo będą przeprowadzane prace konserwacyjne w galerii, co w praktyce oznacza zwiększoną aktywność moderatorów i usunięcie zdjęć najsłabszych technicznie czy najrzadziej oglądanych.
19. Usuwanie konta w galerii – doświadczenia innych podobnych portali wskazuje na to, że większość osób po usunięciu konta w portalu i w galerii zakłada je ponownie. W związku z tym o raz w związku z faktem, iż usunięcie danych odbywa się manualnie, usuwanie kont na życzenie jest możliwe po uprzednim usunięciu przez właściciela konta zdjęć z galerii. Konta, na które nikt nie loguje się przez 4 miesiące i nie posiadające zdjęć będą automatycznie usuwane, a loginy odblokowane (udostępnione innym użytkownikom do wykorzystania).
20. Administracja zastrzega sobie swobodę w interpretacji postanowień regulaminu, a w szczególności restrykcyjności jego egzekwowania oraz możliwość jego zmiany w dowolnym czasie. Aktualna wersja będzie dostępna właśnie tutaj.


Art. 3. Forum


1. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w serwisie Forum Photoadventure.pl. Użytkownikiem Forum Photoadventure.pl może zostać każda osoba fizyczna. Dodawanie postów (wpisów) jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu w serwisie Forum Photoadventure.pl. Treść dodanych postów (wpisów) będzie widoczna dla wszystkich internautów. Udział w Forum Photoadventure.pl jest bezpłatny.
2. Post (wpis) – pisemna wypowiedź użytkownika, moderatorów lub administratora na Forum Photoadventure.pl, którą może edytować użytkownik bądź administracja Forum Photoadventure.pl. Użytkownicy forum Photoadventure.pl publikują swoje wypowiedzi w formie postów (wpisów) na własną odpowiedzialność, co obejmuje także ewentualne roszczenia osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik forum Photoadventure.pl.
3. Korzystanie z Forum Photoadventure.pl Forum Photoadventure.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
4. Zabrania się umieszczania na Forum Photoadventure.pl reklam o charakterze komercyjnym.
5. W sprawie umieszczenia płatnych reklam firm i instytucji na forum prosimy kontaktować się z administracją Forum Photoadventure.pl, pod adresem e-mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany regulaminu Forum Photoadventure.pl. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Forum Photoadventure.pl nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Forum Photoadventure.pl. Logowanie do Forum Photoadventure.pl i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
7. Każdy użytkownik Forum Photoadventure.pl ma prawo do wyrażania swojej opinii, myśli i poglądów w formie postów (wpisów) na Forum Photoadventure.pl, ponosząc przy tym odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, patrz •1, pkt. 3. Użytkownicy Forum Photoadventure.pl mają ponadto do swojej dyspozycji system prywatnych wiadomości, za pomocą którego mogą komunikować się z innymi osobami z poszanowaniem prawa i godności tych osób.
8. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum Photoadventure.pl, jak również wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami Forum Photoadventure.pl w ramach systemu pocztowego prywatnych wiadomości, zintegrowanego z Forum Photoadventure.pl.
9. Administracja Forum Photoadventure.pl zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz wysłania do Użytkownika Forum Photoadventure.pl będącego autorem usuniętego wpisu ostrzeżenia o złamaniu regulaminu. Notoryczne naruszanie zapisów niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem konta Użytkownika z serwisu Forum Photoadventure.pl.
10. Osoby czujące się urażone treściami na Forum Photoadventure.pl mają prawo do kontaktu z Administracją Forum Photoadventure.pl pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. celem usunięcia wpisu.
11. Kwestionowany wpis, niezgodny z obowiązującym regulaminem administracja Forum Photoadventure.pl zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią.
12. Nie należy podszywać się pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.
13. Zawartość treści wpisów na Forum Photoadventure.pl są tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora.
14. Zabrania się spamowania na Forum Photoadventure.pl. Wiadomości przeznaczone tylko dla jednego lub nielicznych użytkowników Forum Photoadventure.pl prosimy wysyłać za pomocą systemu prywatnych wiadomości.
15. Użytkownik ma prawo czynnie i nieodpłatnie uczestniczyć w życiu Forum Photoadventure.pl z wyjątkiem sytuacji, kiedy jego konto usunięte, na skutek rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.
16. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad netykiety i dbać o posługiwanie się poprawną polszczyzną.
17. Posty (wpisy) Użytkownika mogą zostać usunięte przez administrację Forum Photoadventure.pl, jeśli nie naruszają one zapisy niniejszego regulaminu. Jeśli Użytkownik Forum Photoadventure.pl notorycznie i w sposób rażący łamie niniejszy regulamin, jego konto zostanie usunięte.
18. Użytkownik nie ma prawa rozsyłać do innych Użytkowników Forum Photoadventure.pl spamu za pomocą systemu wiadomości prywatnych.Art. 4. Postanowienia końcowe


1. Do spraw które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z działalności tego serwisu między właścicielem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, właściwy miejscowo jest sąd cywilny z siedzibą w Warszawie.